Signup for GEOCEN Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Artikel om status og udvikling

  pådet traditionelle kortområde.
(Hærkort, papir)


 

Her er en gennemgang af hvad der er sket inden for det traditionelle kortområde i de sidste 3 år samt hvad der vil ske i den nærmeste fremtid.

Følgende emner vil blive gennemgået:
- Serie M715,
- Terræn- og Trafikkort,
- Forsvarets Digitale Kortværk, herunder VisiT M+,
- Kortlære reglement
   

Papirkort.

Serie M 715 1:50.000 (2 cm)
Inden for dette område sker der ogsånoget. Det er ikke nye hærkort-serier, der bliver implementeret, men derimod de eksisterende serier, der bliver moderniseret. Serie M715 var ved at have mere 30 år påbagen, og påden baggrund, samt det faktum at Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) skulle til at anvende et nyt grundkort, blev der nedsat en arbejdsgruppe i Hæren, der skulle se på kortets topografi/signaturer. I efteråret 2000 fremkom arbejdsgruppen med sit forslag til, hvordan det nye M715 skulle se ud.
Serie M715 fremstilles af KMS påbaggrund af TOP10DK, som er et digitalt grundkort (i vektor-format) i størrelsesforholdet 1:10.000. TOP10DK ajourføres påbaggrund af luftfotos i en 5 års cyklus. Derfor er det hensigten, at serie M715 skal følge tilsvarende cyklus.
Udgivelse af kort med den nye topografi blev iværksat i 2001 med 4 kortblade, bl.a. Struer og Lemvig, derfor kan man godt finde kort udgivet i 2001, med den gamle topografi. Alle kortblade udgivet i 2002 er jf. den nye topografi. Den planlagte fornyelse vil være færdig i 2011, hvor alle kort i serien vil have været igennem fornyelsesprocessen.
Hvordan ser man det så? Det kan selvfølgelig ses påudgivelsesåret, men det ses tydelig påkortplanen (kortet). Der er taget en del nye signaturer i brug, jeg vil kun nævne nogle enkle her.
F.eks.:

Sygehus Vejnummerering Kilometerafmærkning Industri Skydebane Elektrificeret jernbanelinie

Udsnit af de nye signaturer som anvendes påserie M 715

For sygehus og vejnummereringen har man valgt en signatur, som er lig de piktogrammer man ser i det offentlige rum.
Industriområders placering fremgår nu tydeligt i byområderne. Signaturen anvendes ogsåfor industri i det åbne land.
Skydebaner, der ejes af Forsvaret eller De Danske Skytteforeninger, vises påkortet. Det fremgår nu ogsåaf kortet om en jernbanelinie er elektrificeret eller ej.
Signaturer frem for tekst skal være med til at brugeren får et hurtigere overblik.

Eksempel på"Serie M715 med nye signaturer".

Serie Terræns Benyttelse (TB) 1:200.000
Kortserien startede oprindelig med at blive udgivet for Den Sjællandske øgruppe og Bornholm, som såsiden, blev udvidet
til at dække hele Danmark. Kortet viser med skraveringssignaturer og linier følgende temaer:

 • Beskyttede skove,

 • Følsomme områder,

 • Områder med ingen øvelsesvirksomhed,

 • Militærer Øvelsesplads/skydeområde,

 • Lokalforsvarsregionersgrænser,

 • Kortbladsinddelingen for 1cm og 2cm kort.

Kortene er beregnet til brug for øvelsesplanlæggere og øvelsesdeltagere m.fl. da det skal hjælpe til at minimere antallet af markskader.
Kortserien består af 4 kort:

 • Område 1: Nordjylland,

 • Område 2: Midtjylland,

 • Område 3: Sønderjylland og Fyn,

 • Område 4: Den Sjællandske øgruppe og Bornholm.

De forskellige kort områder har meget forskellige udgavenumre og år, f.eks. er område 4 i udgave 5 fra 2000, hvor imod område 1 er i udgave 2 fra 1997.
Dette er ikke tilfredsstillende, derfor er en revidering sat i gang. De 4 kortområder vil i de næste 4 år blive nyudgivet.

 • 2003 Område 3: Sønderjylland og Fyn,

 • 2004 Område 1: Nordjylland,

 • 2005 Område 2: Midtjylland

 • 2006 Område 4: Den Sjællandske øgruppe og Bornholm.

Revideringsrækkefølgen er lavet ud fra udgave og år, såde ældste kort udgives først og yngste sidst. Kortene udkommer medio det pågældende år. Da der fra flere sider har været et ønske om et trafikkort i Hæren, har man bestemt, at det er denne kortserie der skal anvendes til dette, derfor ændrer kortserien navn i forbindelse med, at kortene bliver ny udgivet. Det nye navn er:

Terræn- og Trafikkort (TT)

Samtidig er klassifikationen påkort blevet ændret, sådet nye kort vil være uklassificeret, det gør at opbevaringen af kortet bliver lettere, det kan nu ligge permanent i handskerummet påkøretøjerne.
 For at der ogsåfindes kort til anvendelse påcomputeren har Hæren inden for de sidste år implementeret
kortvisningsprogrammet VisiT M+. Det er et kortvisningsprogram som er udviklet af Kort og Matrikelstyrelse påbaggrund af det civile program VisiT. VisiT M+ har været igennem en udviklingsfase, men denne er endnu ikke er tilendebragt. Den nyeste udgave af VisiT M+, er udgave U2 som udkom i efteråret 2003. Ud over kortvisning giver VisiT M+ ogsåmulighed for at lave tegninger/kalker påkortet. Det er nogle simple tegnefunktioner, samt et bibliotek med troppetegn som kan indsættes påkortet. Noget af det nye som U2 udgaven giver mulighed for, er bl.a. at tegnings-laget (kalke) selvstændigt kan udskives, eller udskives samlet med kortet.
Som tidligere nævnt er udvikling af programmet ikke tilendebragt. I løbet af det kommende år, bliver programmet videreudviklet med nogle bedre tegnefunktioner (stadig enkle og brugervenlige) samt troppetegns biblioteket udvides, sådet ogsåindeholder troppetegn udvisende fjenden, jf. STANAG. Det forventes at den nye og endelige udgave af VisiT M+ vil blive udgivet ultimo 2004 primo 2005.
 

FORSVARETS DIGITALE KORTVÆRK

I tilknytning til VisiT M+ findes der FORSVARETS DIGITALE KORTVÆRK (FDK) som består af 3 stk. CD-ROM´er. Følgende kortserier er indeholdt i kortværket:

Serie - 1404  1:500.000
Serie - 1501  1:250.000
Serie - M618  1:100.000
Serie - M715  1:50.000
Serie - M715 B-CCM  1:50.000 Bro- og passabilitetskort
Specialkort  
Terrænets Benyttelse  1:200.000
Serie Øvelses- og Skydekort  1:25.000

FDK udkommer i en cyklus, sådet opdateres i juni måned hvert år, med efter følgende udsendelse af nye CD-ROM'er. Det er for at sikre, i bedst mulig grad, at papirkort og det digitale kort følges ad, udgavemæssig.
I FDK'en, som udkom i 2003, er følgende skydeterræner taget med:

- Oksbøl,
- Borris,
- Hevring,
- Jægerspris,
- Raghammer Odde,
- Stold,
- Melby,
- Tranum og
- Røm
ø

Ved opdateringen i 2004 er det planlagt at FDK udvides til, ogsåat indeholde øvelsespladskort. Følgende kort vil være at finde:

- Holstebro,
- Nørre Uttrup,
- Finderup,
- Høvelte-Sandholm & Sjælsmark,
- Kulsbjerg,
- Antvorskov,
- Almegårds Kaserne,
- Skive,
- Næstved.

Kortlære reglement

Det nuværende reglement med titlen Vejledning i anvendelse af Hærkort er fra 1959 og har stået for udskiftning i mange år. Der har desværre ikke været resurser til at fåreglementet ny skrevet. Vi er nu ved at være færdige med at skrive et nyt reglement, som vi forventer udkommer ultimo 2004.

Hvis yderligere information ønskes om disse emner er man altid velkommen til at kontakte HIAS/MGA SSG E.S. Brodersen.


Denne artikel er uploadet 10. marts 2004